Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZNP

Skontaktuj się z nami

Plac Powstańców Śląskich 17 A/221

53-329 Wrocław

tel./fax 71-322-82-41

email: [email protected]

Aktualności

Wezwania do zaprzestania naruszania dóbr ZNP

10 sierpień 2017

Związek wystosował do posłów Tomasza Jaskóły (Kukiz15), Andrzeja Kryja (PiS) i posłanki Urszuli Ruseckiej (PiS) wezwania do zaprzestania naruszania dóbr osobistych Związku, tj. dobrego imienia, wiarygodności, wizerunku i renomy ZNP oraz do usunięcia skutków tych naruszeń w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwej informacji, w myśl której prezes ZNP podpisał w 2015 r. umowę ze Zjednoczoną Lewicą mającą określać gimnazja jako nieudany eksperyment oświatowy przyczyniający się do kumulacji problemów wychowawczych.

20 czerwca br. w trakcie rozpatrywania przez Sejm RP obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty posłowie Tomasz Jaskóła, Andrzej Kryj i posłanka Urszula Rusecka przedstawili nieprawdziwe informacje dotyczące umowy ze Zjednoczoną Lewicą. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego nie zawarł ze Zjednoczoną Lewicą w 2015 r. żadnej umowy, która obejmowałaby tego rodzaju sformułowanie. Co więcej w 2015 r. ZNP zaproponował komitetom wyborczym: Polskiego Stronnictwa Ludowego, Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Nowoczesnej, Kukiz’15, Zjednoczonej Lewicy oraz Partii Razem, podpisanie porozumienia na rzecz oświaty, które nie tylko nie przewidywało likwidacji gimnazjów, ale wręcz przeciwnie, nakładało na strony je zawierające obowiązek podjęcia wszelkich działań mających na celu zachowanie dotychczasowej struktury ustroju szkolnego.

Jedno z trzech wezwań

Pan Andrzej Kryj 

Poseł na Sejm RP

WEZWANIE DO ZAPRZESTANIA NARUSZEŃ DÓBR OSOBISTYCH I USUNIĘCIA SKUTKÓW TYCH NARUSZEŃ

W związku z rozpowszechnianiem przez Pana Posła nieprawdziwej informacji, w myśl której prezes ZNP podpisał w 2015 r. umowę ze Zjednoczoną Lewicą mającą określać gimnazja jako nieudany eksperyment oświatowy przyczyniający się do kumulacji problemów wychowawczych oraz mającą zawierać postulat ich likwidacji, niniejszym wzywamy Pana Posła do zaprzestania naruszania dóbr osobistych Związku Nauczycielstwa Polskiego, tj. dobrego imienia, wiarygodności, wizerunku i renomy ZNP oraz do usunięcia skutków tych naruszeń poprzez:

1) usunięcie w ciągu 24 godzin od doręczenia niniejszego wezwania ze strony internetowej http://www.andrzejkryj.pl/index.php/video nagrania wystąpienia Pana Posła z debaty nad obywatelskim wnioskiem o poddanie pod referendum ogólnokrajowe reformy edukacji,

2) złożenie w ciągu 24 godzin od doręczenia niniejszego wezwania na własny koszt oświadczenia następującej treści:

„Ja, Andrzej Kryj, niniejszym oświadczam, że podana przeze mnie w dniu 20 czerwca 2017 r., w trakcie rozpatrywania przez Sejm RP obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty informacja, w myśl której prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w 2015 r. podpisał ze Zjednoczoną Lewicą umowę określającą gimnazja jako nieudany eksperyment oświatowy przyczyniający się do kumulacji problemów wychowawczych oraz postulującą ich likwidację jest nieprawdziwa. Prawdą jest natomiast, iż przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi Związek Nauczycielstwa Polskiego zaproponował komitetom wyborczym PSL, PO, PiS, Nowoczesnej,  Kukiz’15, Zjednoczonej Lewicy oraz Partii Razem podpisanie porozumienia na rzecz oświaty, które nie tylko nie przewidywało likwidacji gimnazjów, ale wręcz przeciwnie, nakładało na strony je zawierające obowiązek podjęcia wszelkich działań mających na celu zachowanie dotychczasowej struktury ustroju szkolnego. Porozumienie przez dwa ostatnie komitety zostało podpisane.

Za podanie nieprawdziwej i naruszającej dobra osobiste Związku Nauczycielstwa Polskiego informacji Związek ten przepraszam.”

Oświadczenie winno być opublikowane na stronie głównej serwisu zamieszczonego pod adresem http://www.andrzejkryj.pl/ na okres 7 dni w sposób umożliwiający jego swobodne odczytanie.

Informujemy, że w przypadku nieuwzględnienia ww. wezwań Związek Nauczycielstwa Polskiego skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca br. w trakcie rozpatrywania przez Sejm RP obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty w wystąpieniu Pana Posła znalazł się następujący fragment: „Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Szanowni Goście! Słuchałem pana prezesa Broniarza i być może nawet bym mu uwierzył, gdyby nie jeden mały szkopuł. Otóż w październiku 2015 r. podpisał on porozumienie pomiędzy Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego i Zjednoczoną Lewicą, w którym znalazły się następujące postulaty: Likwidacja gimnazjów, powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Gimnazja to nieudany eksperyment oświatowy. Takie same cele edukacyjne można było osiągnąć, dokonując reformy podstawy programowej bez zmiany struktury organizacyjnej polskiego szkolnictwa. Podkreślamy, że gimnazja przyczyniają się do kumulacji problemów wychowawczych.”

Nagranie zawierające przedmiotowy fragment rozpowszechnia Pan za pośrednictwem strony internetowej http://www.andrzejkryj.pl/index.php/video.Tymczasem zawarta w tym fragmencie informacja jest nieprawdziwa, gdyż Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zawarł ze Zjednoczoną Lewicą w 2015 r. żadnej umowy, która obejmowałaby tego rodzaju sformułowania. Co więcej w 2015 r. zaproponował komitetom wyborczym: Polskiego Stronnictwa Ludowego, Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Nowoczesnej, Kukiz’15, Zjednoczonej Lewicy oraz Partii Razem, podpisanie porozumienia na rzecz oświaty, które nie tylko nie przewidywało likwidacji gimnazjów, ale wręcz przeciwnie, nakładało na strony je zawierające obowiązek podjęcia wszelkich działań mających na celu zachowanie dotychczasowej struktury ustroju szkolnego. Porozumienie przez dwa ostatnie komitety zostało podpisane.

Ponadto, jeszcze we wrześniu 2015 r., a więc przed wyborami parlamentarnymi Zarząd Główny ZNP podjął uchwałę, w której wskazał:

„Gimnazja należy doskonalić – nie likwidować. Poprawiać ich funkcjonowanie poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej licznych klas. Ten kierunek powinien być priorytetem kreatorów polityki edukacyjnej.”.

W świetle powyższego wezwanie jest konieczne i uzasadnione.

Z poważaniem,

Grzegorz Gruchlik /-/, wiceprezes ZG ZNP

Sławomir Broniarz /-/, prezes ZNP