Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZNP

Skontaktuj się z nami

Plac Powstańców Śląskich 17 A/221

53-329 Wrocław

tel./fax 71-322-82-41

email: [email protected]

Aktualności

Senackie komisje za wnioskiem ZNP o odrzucenie lex Czarnek

21 stycznia 2022

Związek zwrócił się do Senatorów o odrzucenie ustawy #lexCzarnek.

– Wniosek o odrzucenie w całości Lex Czarnek został przyjęty przez senackie komisje – informuje wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński.

Dzisiaj, 20.01.2022 odbyło się posiedzenie senackich komisji – Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Obrony Narodowej. Komisje rozparzyły przyjętą przez Sejm ustawę lex Czarnek – ustawę o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 613.

W posiedzeniu senackiej komisji brał udział wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński, który przedstawił Stanowisko Prezydium ZG ZNP z 17 stycznia br. z wnioskiem do senatorów o odrzucenie tej ustawy.

Stanowisko Prezydium ZG ZNP zostało już wcześniej przekazane senatorom oraz Marszałkowi Senatu.

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w prawie oświatowym

Prezydium Zarządu Głównego ZNP odrzuca większość uchwalonych przez Sejm RP  13 stycznia 2022 r. zmian w ustawie o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Przyjęte zmiany naruszają zakres ustrojowego podziału kompetencji organów prowadzących szkoły i wykraczają zdecydowanie poza kompetencje kuratora oświaty jako organu nadzoru pedagogicznego. Niweczą 30-letni dorobek demokratycznej polskiej szkoły, niszczą jej autonomię i służą zastraszeniu dyrektorów, rad pedagogicznych i całego środowiska oświatowego.

Bez wątpienia forsowane przez Ministra Edukacji i Nauki rozwiązania stanowią próbę scentralizowania zarządzania oświatą i powrót do rozwiązań, którym obca była idea samorządności i demokratyzacji życia szkoły, a ich wdrożenie prowadzi do odebrania organom prowadzącym i kierownictwu szkół autonomii i realnej możliwości wpływu na jakość pracy szkół i placówek.

Ponadto, w nowelizacji zawarto wysoce szkodliwe rozwiązania wprowadzające urzędową kontrolę działalności stowarzyszeń i innych organizacji, co pozbawia rodziców prawa do decydowania o wychowaniu ich dzieci i ogranicza wspieranie systemu oświaty przez stowarzyszenia i inne organizacje.

Uchwalona przez Sejm ustawa wprowadza również bardzo groźną zmianę w ustawie o systemie informacji oświatowej. Zgodnie z przyjętym zapisem raz w kwartale Minister Edukacji i Nauki będzie przekazywał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych szczegółowe informacje o każdej nauczycielce  i nauczycielu, którzy przebywają na zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim. Mimo że są to wrażliwe dane ZUS będzie analizował każdy przypadek.

W związku z powyższym, Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do Państwa Senatorów o odrzucenie zapisów, niszczących dobre i sprawdzone w praktyce rozwiązania.

Za Prezydium ZG ZNP

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP